FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy mogę się zapisać na zajęcia (zarezerwować miejsce)?

Rezerwacji miejsca na zajęciach możesz dokonać w każdym momencie — z założeniem, że w interesującej cię grupie są jeszcze wolne miejsca. Niemniej, jeżeli chcesz mieć wybór, pomiędzy grupami (odbywającymi się w różnych terminach) warto, jest się skontaktować, jak najwcześniej, od razu, kiedy się zdecydujesz. 

2. W jaki sposób można zapisać się na zajęcia?
Rezerwacji miejsca w grupie można dokonać, wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub wysyłając e-mail (zawierający imię+nazwisko+grupę docelową+nr telefonu kontaktowego) pod adres info@rysunek-architektura.pl lub telefonując pod nr 501 368 479 

Ostatecznego zapisu dokonuje się bezpośrednio na zajęciach, pod koniec pierwszego spotkania, kiedy jesteś pewien/a, że chcesz uczyć się rysunku w "Module". Dopiero w momencie ostatecznego zapisu na listę, pod koniec pierwszej lekcji, wnosi się opłatę za pierwsze 4 tygodnie nauki. Pierwsze zajęcia można więc traktować jako "ofertowe" - osoba, która nie decyduje się na dalsze uczestnictwo w zajęciach, nie ponosi żadnych opłat. 

3. Jak często odbywają się zajęcia?
Podstawowy program obejmuje 4 godziny zajęć praktycznych tygodniowo, w wybranej przez Ciebie grupie. Prowadzimy wykłady z historii sztuki i architektury, które stanowią świetne przygotowanie do egzaminów na studia i do liceów plastycznych. Całkowity czas wykładów, które możesz wykorzystać, to ok. 2 godz. tygodniowo. Prowadzimy także dodatkowe zajęcia z rysunku sztalugowego z modelem, dla osób przygotowujących się do egzaminów na studia ASP oraz symulacje egzaminów na Architekturę.

4. Jakie są opłaty za zajęcia?
Opłata za zajęcia rysunkowe normatywne to 370 zł/ 4 tygodnie (brutto). Opłaty rozliczane są od dnia, kiedy rozpoczął się cykl zajęć (moduł miesięczny). Wykłady z historii architektury i sztuki, symulacje egzaminów Architekturę oraz plenery są bezpłatnym dodatkiem dla uczestników zajęć.

5. Nie wiem, czy się nadaje na takie zajęcia, czy jestem wystarczająco zdolny/a. Czy wszyscy uczniowie, którzy zaczynają naukę to geniusze rysunkowi?
Jeżeli wszedłeś na naszą stronę internetową i myślisz o zapisaniu się na zajęcia, to jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo, abyś był/a osobą, która ma zbyt małą motywację i zdolności plastyczne. Poziom osób uczestniczących w zajęciach grup początkujących jest bardzo wyrównany, wszystko zależy więc od twoich motywacji, chęci i zaangażowania. Naukę zaczynamy od podstaw i nie wymagamy przygotowania plastycznego!!!

TWOJE PIERWSZE ZAJĘCIA
OPINIE O NAS

Materiały plastyczne na twoje pierwsze zajęcia

Brystol 50/70 cm - 4 do 6 szt.

Ołówki 2b i 3b - po 2 szt. (Faber Castel lub Koch-i-noir)

Temperówka ze zbiorniczkiem

Gumka biała

Gumka chlebowa

Przygotowujemy kandydatów na wyższe uczelnie, wymienione poniżej:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej — skuteczność ok. 80%

Wydział Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa — skuteczność bliska 100 %

Inne Wydziały Architektury w Polsce i za granicą.

Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Malarstwo, Grafika i Nowych Mediów w całym kraju.

PJATK (Szkoła Polsko-Japońska) - skuteczność praktycznie 100%

Regulamin uczestnictwa w zajęciach rysunkowych

1. KAŻDY UCZESTNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM PRACOWNI.

2. Każdy uczestnik zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODUŁ KURS RYSUNKU wyraża swoją akceptację dla zapisów niniejszego regulaminu.

3. Uczestnik ma zawsze prawo do rzetelnej pomocy w trakcie zajęć. W przypadku ewentualnych nieporozumień zwracamy się bezpośrednio do Kierownika Pracowni – Przemysława Ptaszyńskiego.

4. Czesne dotyczy cyklu czterech tygodni – 28 dni (moduł miesięczny). Każdy uczestnik zajęć w roku szkolnym (okres od września do czerwca) reguluje czesne co 4 kolejne zajęcia swojej grupy. Bez względu na to, czy w nich uczestniczył, czy też nie. Zajęcia trwają 4 godziny zegarowe. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem pracy pracowni w danym roku szkolnym. W roku szkolnym przypada 10 płatności czesnego. Ze względu na czterotygodniowy charakter opłaty, czesne nie zawsze pokrywa się z miesiącami kalendarzowymi.

5. Opłata czesnego w wysokości 360 zł za cykl 4 tygodni zajęć – ma zastosowanie tylko w przypadku ciągłości we wnoszeniu opłat za kolejne cykle nauki, zgodnie z kalendarzem pracy pracowni (załącznik nr 1).
W przypadku osoby, która przerwała ciągłość nauki w trakcie roku szkolnego i ponownie wraca na zajęcia, opłata czesnego wynosi 390 zł za cykl 4 tygodni zajęć.

6. Wysokość czesnego jest stała i niezależna od faktycznych obecności uczestnika na zajęciach. Dotyczy cyklu 4 tygodni uczestnictwa w zajęciach. W tym czasie można wykorzystać od 0 do 16 godzin zegarowych w grupie normatywnej zgodnie z harmonogramem pracy pracowni (zał.1). Fakt, że uczestnik nie stawił się w ciągu np. trzech czy czterech zajęć w pracowni stanowi jego wybór – nigdy nie przenosi to części lub całości opłaty na kolejny okres rozliczeniowy.

7. Czesne ma charakter ciągły w ramach całego okresu, kiedy uczestnik pobiera naukę w MODUŁ KURS RYSUNKU. Nieobecność np. na pierwszych zajęciach kolejnego cyklu nie przesuwa terminu płatności czesnego o ilość opuszczonych dni czy zajęć.

8. Istnieje możliwość jednomiesięcznej przerwy w dokonywaniu płatności czesnego, w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach np. pobyt w szpitalu, złamanie ręki. Niezwłocznie po zaistnieniu tego zdarzenia należy poinformować o tym kierownika pracowni.

9. Zakończenie nauki lub przerwę w uczestnictwie należy zgłosić do ostatniego dnia cyklu poprzedzającego rezygnację, lub przerwę w uczestnictwie. Brak takiej informacji i późniejsze powoływanie się na nieszczęśliwy wypadek, chorobę lub wyjazd po rozpoczęciu nowego cyklu rozliczeniowego (np. w momencie otrzymania wezwania do zapłaty) skutkuje całkowitym zaprzestaniem świadczenia usługi oraz wykreśleniem z listy uczestników zajęć.

10. Opłata za czesne (lub inna opłata np. za zajęcia wakacyjne) wniesiona na pierwszych "ofertowych zajęciach" oraz kolejne opłaty czesnego nigdy nie podlegają zwrotowi. Uczestnik wniósł ją po odbyciu pierwszych zajęć w siedzibie firmy. W związku z tym nie przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

11. Pierwsze "ofertowe zajęcia" są płatne i wchodzą w skład pierwszego czterotygodniowego cyklu nauki. Brak konieczności wnoszenia opłat za pierwsze zajęcia dotyczy tylko osób, które zrezygnowały w czasie pierwszych zajęć z dalszej nauki i poinformowały o tym kierownika pracowni.

12. Zajęcia w okresie wakacji (lipca i sierpnia) są płatne wg aktualnie obowiązującej oferty wakacyjnej. Czesne wakacyjne dotyczy 8 zajęć każde po 4 godziny zegarowe. Nauka odbywa się w dwóch formatach. Format klasyczny obejmuje 8 zajęć przez okres 8 tygodni (56 dni). Format intensywny to 8 zajęć w okresie 11-stu dni, licząc od dnia rozpoczęcia zajęć przez grupę.

13. Opuszczone zajęcia zawsze można odrobić. Termin odrabiania zajęć ZAWSZE należy uzgodnić z Kierownikiem Pracowni. W sytuacji pojawienia się na zajęciach, bez wcześniejszego uzgodnienia, Kierownik Pracowni może odmówić przyjęcia na te zajęcia, wskazać inny dzień lub formę odrabiania.

14. Możliwość odrabiania opuszczonych zajęć nie należy traktować jako sytuacji stałej oraz rozliczać tych zajęć co do minuty. Odrabianie ma na celu przerobienie i przećwiczenie materiału z opuszczonych zajęć w efektywny sposób. Nie skupiamy się tutaj na wyrabianiu konkretnej ilości zajęć w pracowni.

15. Odrabianie zajęć jest możliwe jedynie wtedy, gdy uczestnik ma już uregulowane czesne z bieżącego okresu oraz czesne z okresu, z którego pochodzi odrabiany materiał. Z powodów organizacyjnych ma możliwości odrabiania opuszczonych zajęć w pierwszym tygodniu nowego cyklu zajęć.

16. Wszelkie opuszczone zajęcia można nadrobić w terminie ośmiu tygodni, liczonych od początku okresu (modułu), w którym powstała nieobecność. Po przekroczeniu tego terminu nie ma możliwości ich odrobienia.

17. W przypadku gdy uczestnik nie wniósł opłaty w terminie (czyli na pierwszych zajęciach czterotygodniowego cyklu rozliczeniowego) otrzymuje przypomnienie w postaci stempla na swojej pracy. Reguluje czesne niezwłocznie, przelewem na konto lub w pracowni w czasie zajęć innej grupy.

18. W przypadku spóźnienia z płatnością przekraczającą 10-ty dzień okresu rozliczeniowego (modułu) uczestnik ponosi dodatkową opłatę manipulacyjną – 20 zł. Jeżeli uczestnik nie uczestniczy przez ten okres w zajęciach, nie zmienia to sytuacji związanej z opłatami. Czesne wnosimy w terminie na konto bankowe, blikiem lub w kasie pracowni. Opłata manipulacyjna jest niewielka, natomiast pobierana zawsze, gdy nastąpi wyżej opisana sytuacja.
Gdy uczestnik nie uiścił czesnego do 10-tego dnia modułu (odmawia również dokonania opłaty czesnego powiększonego o opłatę manipulacyjną przy wejściu na zajęcia) nie jest wpuszczany na salę. Bez względu na to, w jakim jest wieku i jak daleko mieszka. O terminie wniesienia płatności elektronicznej świadczy data zaksięgowania środków na koncie bankowym pracowni.

19. Rodzice osób młodszych niż 16 lat zobowiązani są do wnikliwego śledzenia stanu opłat swojego dziecka. Wszelkie straty moralne wynikające z ew. wyproszenia z zajęć dziecka, które notorycznie zalega z opłatami za czesne, są spowodowane opieszałością rodziców i leżą wtedy wyłącznie po ich stronie.

20. Gwarancją miejsca na zajęciach jest uregulowana opłata bieżącego czesnego.

21. Jeżeli uczestnik spóźnił się na zajęcia powyżej 15 minut lub odrabia wcześniejszą nieobecność – wtedy czeka na zakończenie korekty prac grupy i innych czynności organizacyjnych np. wykładu, bez względu na to, ile te czynności trwają – chyba że Kierownik Pracowni postanowi inaczej.

22. W trakcie zajęć nie przeszkadzamy innym uczestnikom, rozmowy prowadzimy tak, aby nie były uciążliwe. Gdy staną się uciążliwe, osoba hałasująca jest upominana.
Trzecie upomnienie kończy się wyproszeniem z zajęć.

23. Za rzeczy pozostawione w pracowni (na wieszakach, podłodze, w przedsionku, na oknie itd.) odpowiadają ich właściciele. MODUŁ-KURS RYSUNKU Przemysław Ptaszyński nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawione bądź skradzione na terenie pracowni.

24. Zajęcia rysunkowe odbywają się stacjonarnie, w siedzibie firmy na ul. Hożej 57 w Warszawie. Alternatywnie mogą być przeprowadzane online (w zastępstwie za stacjonarne) tylko w przypadku stosownego nakazu nałożonego na organizatora lub odbiorcę usługi. Nakaz może zostać nałożony na drodze powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz poprzez wprowadzenie odpowiedniego stanu (wyjątkowego, klęski żywiołowej itd.). W ramach powyższego mieści się sytuacja, gdyby kierownik lub znaczna część prowadzących zajęcia MODUŁ KURS RYSUNKU dostali się na tzw. kwarantannę, lub otrzymali powołanie na okresowe ćwiczenia wojskowe.
Sytuacja, w której organizator zajęć zostanie zmuszony do przeprowadzenia zajęć w formie online (jednorazowo lub przez określony czas) nie wpływa na wysokość i termin dokonywania opłat czesnego.

25. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone zajęcia w okresach epidemii, pandemii, klęsk żywiołowych, następstw zmian klimatycznych, nadmiernego promieniowania, smogu, wojny i innych podobnych zdarzeń, które są obecnie niemożliwe do przewidzenia. Pełnimy usługi zgodnie z panującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem. Pracownia otwarta jest zawsze zgodnie z panującym w danym okresie harmonogramem, o ile jej działalność nie zostanie zawieszona przez obowiązujące przepisy prawa RP. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem pracowni (telefon, E-mail lub media społecznościowe).
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe w wyniku wprowadzenia obostrzeń lub w wypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego i innych ograniczeń państwowych.

26. W grupie Architektonicznej zaawansowanej i ASP nie ma możliwości zawieszenia opłaty czesnego (wyjątkiem są uczestnicy deklarujący, że nie będą nigdy korzystali z nieodpłatnych zajęć, wykładów, symulacji egzaminów WAPW i pomocy przy układaniu teczki prac).

27. Wszelkie rabaty obowiązują WYŁĄCZNIE na PIERWSZYCH zajęciach nowego cyklu nauki. WYŁĄCZNIE przy płatności gotówką. Rabat nie jest przyznawany dla płatności elektronicznych. Rabatu za każdym razem udziela Kierownik Pracowni. Wymagane jest fizyczne okazanie karty rabatowej "Karta Modułowiaka", na której widnieje zapis upoważniający do skorzystania z rabatu. Załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu jest regulamin karty zniżkowej.

28. Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu jest harmonogram zajęć na okres od stycznia do czerwca 2023. W ramach harmonogramu uwidocznione są kolejne czterotygodniowe cykle nauki.

33. UWAGA !!! Uczestnik, który chce otrzymać FAKTURĘ VAT, musi skutecznie poinformować o tym Kierownika Pracowni w terminie ustawowym, liczonym od dokonania opłaty (np. wysyłając wiadomość e-mail pod adres info@rysunek-architektura.pl). W przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej faktury VAT wysyłane są pocztą elektroniczną, chyba że uczestnik wyraźnie zażyczy sobie wydruku „na miejscu", w pracowni.

Polityka prywatności.