FAQ - najczęściej zadawane pytania

Bardzo ważnym dla nas jest Wasze bezpieczeństwo. Pracownię przygotowana jest zgodne z zaleceniami państwowymi, na bieżąco dezynfekujemy deski rysunkowe i inne powierzchnie. Jednocześnie zamontowaliśmy w każdym pomieszczeniu podajnik na płyn do dezynfekcji. 

FAQ
1. Kiedy mogę się zapisać na zajęcia (zarezerwować miejsce)?
Rezerwacji miejsca na zajęciach możesz dokonać w każdym momencie — z założeniem, że w interesującej Ciebie grupie są jeszcze wolne miejsca. Niemniej, jeżeli chcesz mieć wybór, pomiędzy grupami (odbywającymi się w różnych terminach) warto, jest się skontaktować, jak najwcześniej, od razu kiedy się zdecydujesz. 

2. W jaki sposób można zapisać się na zajęcia?
Rezerwacji miejsca w grupie można dokonać, wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub wysyłając e-mail (zawierający imię+nazwisko+grupę docelową+nr telefonu kontaktowego) pod adres info@rysunek-architektura.pl lub telefonując pod nr 501 368 479 

Ostatecznego zapisu dokonuje się bezpośrednio na zajęciach, pod koniec pierwszego spotkania, kiedy jesteś pewien/a, że chcesz uczyć się rysunku w "Module". Dopiero w momencie ostatecznego zapisu na listę, pod koniec pierwszej lekcji, wnosi się opłatę za pierwsze 4 tyg. nauki. Pierwsze zajęcia można więc traktować jako "ofertowe" - osoba, która nie decyduje się na dalsze uczestnictwo w zajęciach, nie ponosi żadnych opłat. 

3. Jak często odbywają się zajęcia?
Podstawowy program obejmuje 4 godziny zajęć tygodniowo, w wybranej przez Ciebie grupie. Prowadzimy wykłady z historii sztuki i architektury, które stanowią świtne przygotowanie do egzaminów na studia i do liceów plastycznych. Całkowity czas wykładów, które możesz wykorzystać, to ok. 2 godz. tygodniowo. Prowadzimy także dodatkowe zajęcia z rysunku sztalugowego z modelem, dla osób przygotowujących się do egzaminów na studia ASP oraz symulacje egzaminów na Architekturę.

4. Jakie są opłaty za zajęcia?
Opłata za zajęcia rysunkowe normatywne to 350 zł/ 4 tygodnie (brutto). Opłaty rozliczane są od dnia kiedy uczestnik przystąpił do zajęć. Wykłady z historii architektury, "wolne zajęcia", nieodpłatne zajęcia dodatkowe, symulacje egzaminów Architekturę oraz plenery polskie i zagraniczne są bezpłatnym dodatkiem dla uczestników zajęć rysunkowych.

5. Nie wiem, czy się nadaje na takie zajęcia, czy jestem wystarczająco zdolny/a. Czy wszyscy uczniowie, którzy zaczynają naukę to geniusze rysunkowi?
Jeżeli wszedłeś na naszą stronę internetową i myślisz o zapisaniu się na zajęcia, to jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo, abyś był/a osobą, która ma zbyt małą motywację i zdolności plastyczne. Poziom osób uczestniczących w zajęciach grup początkujących jest bardzo podobny, wszystko zależy więc od twoich motywacji, chęci i zaangażowania. Naukę zaczynamy od podstaw i nie wymagamy przygotowania plastycznego!!!

TWOJE PIERWSZE ZAJĘCIA
OPINIE O NAS

Materiały plastyczne na twoje pierwsze zajęcia

Brystol 50/70 cm - 4 do 6 szt.

Ołówki 2b i 3b - po 2 szt. (Faber Castel lub Koch-i-noir)

Temperówka ze zbiorniczkiem

Gumka biała

Gumka chlebowa

Przygotowujemy kandydatów na wyższe uczelnie, wymienione poniżej:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej - statystyczna skuteczność ok. 80%

Wydział Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa - skuteczność bliska 100 %

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej - skuteczność praktycznie 100 %

Wydział Architektury Politechniki Gliwickiej - skuteczność praktycznie 100 %

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej - skuteczność praktycznie 100 %

Wydział Architektury Politechniki Lubelskiej - skuteczność praktycznie 100 %

Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej - skuteczność praktycznie 100 %

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej - skuteczność praktycznie 100 %

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej - skuteczność praktycznie 100 %

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydziały Architektury za granicą - skuteczność bliska 100%

Wydziały Architektury Wnętrz w całym kraju.

PJATK (Szkoła Polsko-Japońska) - skuteczność praktycznie 100%

Pomocniczo:

Wydziały Wzrornictwa Przemysłowego w całym kraju

Wydziały Sztuki Nowych Mediów w całym kraju oraz na PJWSTK (Szkoła Polsko-Japońska)

Wydziały projektowania mody

Egzaminy do liceów plastycznych (m.in. Liceum przy ul. Smoczej w Warszawie, PJWSTK)

Regulamin uczestnictwa w zajęciach rysunkowych

1. KAŻDY UCZESTNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM PRACOWNI.

2. Każdy uczestnik zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODUŁ KURS RYSUNKU wyraża swoją akceptację dla zapisów niniejszego regulaminu.

3. Uczestnik ma zawsze prawo do rzetelnej pomocy w trakcie zajęć. W przypadku ewentualnych nieporozumień zwracamy się z problemem bezpośrednio do Kierownika Pracowni – Przemysława Ptaszyńskiego.

4. Każdy uczestnik zajęć w roku szkolnym (okres od września do czerwca) reguluje czesne (330 zł) co cztery tygodnie "robocze", odpowiadające czterem zajęciom grupy. Okres taki stanowi jeden Moduł. Do okresu czterech tygodni nauki wliczają się wszystkie zajęcia, które się odbyły, bez względu czy uczestnik w nich uczestniczył, czy też nie. Ilość opłat czesne w roku szkolnym odpowiada ilości miesięcy kalendarzowych (10). Ze względu na czterotygodniowy charakter opłata czesne nie zawsze opiewa na okres liczony od początku do końca miesiąca kalendarzowego. Wyjątkiem od powyższego są zajęcia w okresie lipca i sierpnia (wakacyjne), które są płatne wg aktualnie obowiązującej oferty.

5. Opuszczone zajęcia zawsze można odrobić z inną grupą lub online (jeżeli istnieje taka możliwość praktyczna). Możliwość odrabiania opuszczonych zajęć nie należy traktować jako sytuację stałą oraz rozliczać tych zajęć co do minuty. Odrabianie ma na celu odpracowanie straconego materiału, a nie „wyrobienie odpowiedniej" ilości godzin w pracowni. W wypadku, gdy uczestnik nie uprzedzi o swoim przyjściu lub w innych uzasadnionych przypadkach, Kierownik Pracowni może odmówić przyjęcia na te zajęcia lub przesunąć dzień odrabiania.

6. Odrabianie zajęć jest możliwe jedynie wtedy, gdy uczestnik ma już uregulowane czesne z okresu miesiąca bieżącego oraz czesne z okresu, z którego pochodzi odrabiany materiał. Z powodów organizacyjnych ma możliwości odrabiania utraconych wcześniej zajęć w pierwszym tygodniu każdego modułu — okresu czterech tygodni nauki.

7. Wszelkie opuszczone zajęcia można nadrobić w terminie dwóch miesięcy kalendarzowych od zaistnienia nieobecności. W momencie przekroczenia tego terminu wszystkie nieobecności są automatycznie „anulowane" – nie ma możliwości ich odrobienia (poza szczególnymi przypadkami uzgodnionymi wcześniej, czyli w okresie zaistnienia nieobecności).

8. W przypadku gdy uczestnik nie wniósł opłaty w terminie (czyli na pierwszych zajęciach czterotygodniowego okresu rozliczeniowego) otrzymuje przypomnienie w postaci stempla na swojej pracy i reguluje czesne niezwłocznie, przelewem na konto lub w pracowni w czasie zajęć innej grupy.
W przypadku spóźnienia z płatnością przekraczającą 10. dzień miesiąca uczestnik ponosi dodatkową opłatę manipulacyjną – 10 zł. Jeżeli uczestnik nie uczestniczy przez ten okres w zajęciach, nie zmienia to sytuacji związanej z opłatami — czesne wnosi się wtedy w terminie na konto bankowe lub w kasie pracowni. Opłata manipulacyjna jest niewielka, natomiast wymagana zawsze gdy nastąpi wyżej opisana sytuacja.
Gdy uczestnik nie uiścił czesnego do dziesiątego dnia miesiąca (odmawiając także przy wejściu na zajęcia dokonania opłaty czesnego powiększonego o opłatę manipulacyjną w gotowce), nie jest wpuszczany na salę, bez względu na to, w jakim jest wieku i jak daleko mieszka. O terminie wniesienia płatności elektronicznej świadczy data, przesłania potwierdzenia wpłaty lub zaksięgowania środków na koncie.

9. Rodzice osób młodszych niż 16-lat zobowiązani są do wnikliwego śledzenia stanu opłat swojego dziecka. Wszelkie straty moralne wynikające z ew. wyproszenia z zajęć dziecka, które notorycznie zalega z opłatami czesne, są spowodowane opieszałością rodziców i leżą wyłącznie po ich stronie.

10. W przypadku notorycznych spóźnień w dokonywaniu wpłat czesne na konto pracowni (3 razy) kierownik pracowni poucza osobę, której to dotyczy oraz wyznacza możliwość dokonywania opłat jedynie gotówką w kasie pracowni.

11. Jeżeli uczestnik spóźnił się na zajęcia powyżej 15 minut lub odrabia wcześniejsze zajęcia – wtedy czeka na zakończenie korekty prac grupy i innych czynności organizacyjnych (np. wykładu), bez względu na to ile te czynności trwają – chyba że Kierownik Pracowni postanowi inaczej.

12. W trakcie zajęć nie przeszkadzamy innym uczestnikom, rozmowy prowadzimy tak, aby nie były uciążliwe. Gdy staną się uciążliwe, osoba hałasująca jest upominana. Trzy upomnienia kończą się miesięcznym wykluczeniem z wszelkich dodatkowych zajęć, plenerów i wykładów.

13. Za rzeczy pozostawione w pracowni (na wieszakach, podłodze, w przedsionku, na oknie itd.) odpowiadają uczestnicy. Organizator zajęć nie odpowiada za rzeczy zgubione, pozostawione bądź skradzione na terenie pracowni.

14. Zajęcia w Naszej Pracowni są prowadzone przez firmę MODUŁ – KURS RYSUNKU Przemysław Ptaszyński, działającą jawnie i zgodnie z literą prawa. Osoby traktujące nasze lekcje jak „korepetycje w szarej strefie" będą pouczane a w skrajnych przypadkach wykluczane z zajęć.

15. Opłata czesne w „ofercie ciągłej" – 350 zł – ma zastosowanie tylko w przypadku ciągłości wnoszonych opłat czesne w ramach roku szkolnego (miesiąc po miesiącu). Od momentu rozpoczęcia zajęć do zakończenia uczestnictwa (lub roku szkolnego). W przypadku osoby, która przerwała ciągłość pobierania nauki, stosowana jest opłata karnetowa 370 zł.

16. Proszę zwrócić uwagę, że płatność dotyczy przynależności do grupy i przeprowadzonego procesu edukacyjnego (w danym okresie), a nie ilości godzin czy zajęć. Opłata czesne jest stała, bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu i niezależna od faktycznych obecności uczestnika. Sytuacja, w której organizator zajęć zostanie zmuszony do przeprowadzenia zajęć w formie online (raz lub przez pewien okres czasu) także nie zmienia wymiaru płatności czesne ani nie odsuwa go w czasie.

17. Zajęcia rysunkowe mogą być przeprowadzane online (w zastępstwie za stacjonarne) tylko w przypadku bezdyskusyjnego prawnie ograniczenia, nałożonego na organizatora lub odbiorcę usługi, stosowną drogą określoną ustawowo lub w Konstytucji RP albo poprzez wprowadzenie odpowiedniego stanu (wyjątkowego, klęski żywiołowej itd.). W ramach powyższego mieści się sytuacja, gdyby znaczna część prowadzących MODUŁ KURS RYSUNKU dostała się na tzw. kwarantannę.

18. Opłata 350 zł (lub inna opłata np. za zajęcia wakacyjne) wniesiona na pierwszych „ofertowych zajęciach" oraz późniejsze nigdy nie podlegają zwrotowi – uczestnik wniósł ją po odbyciu pierwszych zajęć oraz z wiedzą, jaki jest regulamin uczestnictwa w zajęciach.

19. Pierwsze „ofertowe" zajęcia są płatne i wchodzą w skład pierwszego czterotygodniowego okresu nauki — modułu. Brak konieczności wnoszenia opłat za pierwsze zajęcia dotyczy tylko osób, które zrezygnowały w czasie pierwszych zajęć z dalszej nauki.

20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone zajęcia w okresach epidemii, pandemii, klęsk żywiołowych, następstw zmian klimatycznych, nadmiernego promieniowania, smogu i innych podobnych zdarzeń, które są obecnie niemożliwe do przewidzenia. Pełnimy usługi zgodnie z panującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem. Pracownia otwarta jest zawsze zgodnie z panującym w danym okresie harmonogramem, o ile jej działalność nie zostanie zawieszona przez obowiązujące i skuteczne przepisy prawa RP. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem pracowni (telefon, E-mail lub media społecznościowe).

21. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe w wyniku wprowadzenia obostrzeń lub w wypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego i innych ograniczeń państwowych.

22. Pogłoski, plotki, "zalecenia" czy też telewizyjne, ustne deklaracje i opinie nie stanowią powodu do całkowitego lub czasowego zamknięcia pracowni i roszczeń usługobiorców związanych z brakiem możliwości wykorzystania zajęć.

23. Czesne nie jest podzielne na ilość zajęć czy godzin, dotyczy okresu 4 tygodni uczestnictwa w zajęciach — jednego modułu. W tym czasie można wykorzystać zakres godzinowy od 0 do 16. godz. w grupie normatywnej oraz godziny zajęć dodatkowych wynikające z aktualnego harmonogramu. Fakt, że uczestnik nie stawił się w ciągu np. trzech czy czterech tygodni na zajęciach w pracowni stanowi jego wybór – nigdy nie przenosi to części lub całości opłaty na kolejny okres rozliczeniowy.

24. Czesne ma charakter ciągły w ramach całego okresu kiedy uczestnik pobiera naukę w MODUŁ KURS RYSUNKU. Nieobecność np. na pierwszych zajęciach kolejnego okresu nie odsuwa płatności czesne o ilość opuszczonych dni czy zajęć.

25. Istnieje możliwość jedno-miesięcznej przerwy w dokonywaniu płatności czesnego w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach np. pobyt w szpitalu, złamanie ręki.

26. Ewentualną przerwę w uczestnictwie należy zgłosić do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego. Powoływanie się na „nieszczęśliwy wypadek", „niespodziewaną sytuację" lub „wyjazd" po dziesiątym dniu nowego miesiąca (np. w momencie otrzymania wezwania do zapłaty) skutkuje całkowitym zerwaniem świadczenia usług i wykreśleniem z listy uczestników.

27. W grupie zaawansowanej Architektura i ASP nie ma możliwości zawieszenia opłaty czesnego (wyjątkiem są uczestnicy deklarujący, że nie będą nigdy korzystali z nieodpłatnych zajęć, wykładów lub symulacji egzaminów na Architekturę).

28. W nieodpłatnych zajęciach dodatkowych i wykładach mają prawo uczestniczyć osoby, które faktycznie deklarują co najmniej 3-miesięczne uczestnictwo w zajęciach podstawowych i dokonują płatności czesne w terminie.

29. W przypadku przerwania uczestnictwa w zajęciach lub nieterminowego wnoszenia opłaty czesne uczestnik bezdyskusyjnie nie ma możliwości pobierania nauki w ramach wszelkich zajęć dodatkowych ustanowionych poza podstawowym programem 16 godz./4 tyg.

30. Zajęcia dodatkowe, wykłady i możliwość odrabiania utraconego materiału prowadzone jest tylko dla uczestników mających uregulowaną bieżącą opłatę czesne w terminie. „Nieodpłatne zajęcia dodatkowe" polegają na udostępnieniu uczestnikom zajęć podstawowych przestrzeni pracowni oraz osoby prowadzącej do działań wynikających z problematyki tych zajęć. Kierownik pracowni może wstrzymać te zajęcia w dowolnym terminie, zakończyć ich bieg lub zmienić tematykę.

31. Zajęcia dodatkowe mogą częściowo lub całkowicie nie odbywać się w okresie ograniczeń wynikających z przebiegu pandemii COVID 19, lub stanu wyjątkowego.

32. Wszelkie rabaty i zniżki (rodzinne, modułowiaka itd.) obowiązują tylko na twoich pierwszych zajęciach w miesiącu przy płatności gotówką.

33. UWAGA !!! Uczestnik, który chce otrzymać FAKTURĘ VAT, musi skutecznie poinformować o tym Kierownika Pracowni w ciągu 7 dni od dokonania opłaty (np. wysyłając wiadomość e-mail pod adres info@rysunek-architektura.pl). W przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, faktury VAT wysyłane są pocztą elektroniczną, chyba że uczestnik wyraźnie zażyczy sobie wydruku „na miejscu", w pracowni.

Polityka prywatności.