FAQ - najczęściej zadawane pytania

Bardzo ważnym dla nas jest Wasze bezpieczeństwo. Pracownię przygotowana jest zgodne z zaleceniami państwowymi, na bieżąco dezynfekujemy deski rysunkowe i inne powierzchnie. Jednocześnie zamontowaliśmy w każdym pomieszczeniu podajnik na płyn do dezynfekcji. Traf chciał, że jesteśmy chyba jedyną pracownią, która ma możliwość całkowitego podzielenia wszystkich uczniów w dwóch innych budynkach i w 4-rech salach - będziemy pracować w odleglościach i ilości osób wskazanych na powierzchnię sali, zalecanych dla placówek edukacyjnych.

1. Kiedy mogę się zapisać na zajęcia (zarezerwować miejsce)?
Rezerwacji miejsca na zajęciach możesz dokonać w każdym momencie - z założeniem, że w interesującej Ciebie grupie są jeszcze wolne miejsca. Niemniej, jeżeli chcesz mieć wybór pomiędzy grupami (odbywającymi się w różnych terminach) warto jest się skontaktować jak najwcześniej, od razu kiedy się zdecydujesz.

2. W jaki sposób można zapisać się na zajęcia?
Rezerwacji miejsca w grupie można dokonać wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub wysyłając e-mail (zawierający imię+nazwisko+grupę docelową+nr telefonu kontaktowego) pod adres info@rysunek-architektura.pl lub telefonując pod nr 501 368 479 .

Ostatecznego zapisu dokonuje się bezpośrednio na zajęciach, pod koniec pierwszego spotkania, kiedy jesteś pewien/a, że chcesz uczyć się rysunku w "Module". Dopiero w momencie ostatecznego zapisu na listę, pod koniec pierwszej lekcji, wnosi się opłatę za pierwsze 4 tyg. nauki. Pierwsze zajęcia można więc traktować jako "ofertowe" - osoba, która nie decyduje się na dalsze uczestnictwo w zajęciach nie ponosi żadnych opłat.

3. Jak często odbywają się zajęcia?
Podstawowy program obejmuje 4 godziny zajęć tygodniowo, w wybranej przez Ciebie grupie, oraz godzinny wykład z historii architektury, sztuki i cywilizacji (dostępne są dwa terminy wykładów).
Dodatkowo otrzymujesz możliwość korzystania z 50 bezpłatnych godzin rysunku w tygodniu tzw. "wolne zajęcia", nieodpłatnych zajęciach dodatkowych (np. rysunek sztalugowy - model, malarstwo, żurnalowe, ilustracja czy flamaster) oraz możliwość uczestnictwa w prawie 100 godzinach bezpłatnych symulacji egzaminów. W skali roku szkonego otrzymujesz możliwość bezplatnego uczestnictwa w prawie 2000 dodatkowych, nieodpłatnych godzin zajęć.

4. Jakie są opłaty za zajęcia?
Opłata za zajęcia rysunkowe-normatywne to 290 zł/ 4 tygodnie (brutto). Opłaty rozliczane są od dnia kiedy uczestnik przystąpił do zajęć. Wykłady z historii architektury, "wolne zajęcia", nieodpłatne zajęcia dodatkowe, symulacje egzaminów WAPW oraz plenery polskie i zagraniczne są bezpłatnym dodatkiem dla uczestników zajęć rysunkowych.

5. Nie wiem czy się nadaje na takie zajęcia, czy jestem wystarczająco zdolny/a. Czy wszyscy uczniowie, którzy zaczynają naukę to geniusze rysunkowi?
Jeżeli wszedłeś/aś na naszą stronę internetową i myślisz o zapisaniu się na zajęcia, to jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo abyś był/a osobą, która ma zbyt małą motywację i zdolności plastyczne. Poziom osób uczestniczących w zajęciach grup początkujących jest bardzo podobny, wszystko zależy więc od twoich motywacji, chęci i zaangażowania. Naukę zaczynamy od podstaw i nie wymagamy przygotowania plastycznego!!!
TWOJE PIERWSZE ZAJĘCIA
OPINIE O NAS

Materiały plastyczne na twoje pierwsze zajęcia

Brystol 50/70 cm - 4 do 6 szt.

Ołówki 2b i 3b - po 2 szt. (Faber Castel lub Koch-i-noir)

Temperówka ze zbiorniczkiem

Gumka biała

Gumka chlebowa

Przygotowujemy kandydatów na wyższe uczelnie, wymienione poniżej:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej - statystyczna skuteczność ok. 80%

Wydział Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa - skuteczność bliska 100 %

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej - skuteczność ok. 90 %

Wydział Architektury Politechniki Gliwickiej - skuteczność ok. 90%

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Wydział Architektury Politechniki Lubelskiej

Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydziały Architektury za granicą - skuteczność bliska 100%

Wydziały Architektury Wnętrz w całym kraju.

PJATK (Szkoła Polsko-Japońska) - skuteczność bliska 100%

Pomocniczo:

Wydziały Wzrornictwa Przemysłowego w całym kraju

Wydziały Sztuki Nowych Mediów w całym kraju oraz na PJWSTK (Szkoła Polsko-Japońska)

Wydziały projektowania mody

Egzaminy do liceów plastycznych (m.in. Liceum przy ul. Smoczej w Warszawie, PJWSTK)

Regulamin uczestnictwa w zajęciach rysunkowych

1. KAŻDY UCZESTNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM PRACOWNI.

2. Każdy uczestnik zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODUŁ KURS RYSUNKU wyraża swoją akceptację dla zapisów niniejszego regulaminu.

3. Uczestnik ma zawsze prawo do rzetelnej pomocy w trakcie zajęć. W przypadku ewentualnych nieporozumień zwracamy się z problemem bezpośrednio do Kierownika Pracowni – Przemysława Ptaszyńskiego.

4. Każdy uczestnik zajęć w roku szkolnym (okres od września do czerwca) reguluje czesne (290 zł) co 4 zajęcia swojej grupy, te które się odbyły, bez względu czy w nich uczestniczył czy też nie – opłaty w roku szkolnym odpowiadają miesiącom kalendarzowym. Wyjątkiem są zajęcia w okresie lipca i sierpnia (wakacyjne), które są płatne w/g aktualnie obowiązującej oferty.

5. Opuszczone zajęcia zawsze można odrobić z inną grupą. Możliwość odrabiania opuszczonych zajęć nie należy jednak traktować jako sytuację stałą oraz rozliczać tych zajęć co do minuty. Odrabianie ma na celu odpracowanie straconego materiału a nie „wyrobienie" odpowiedniej ilości godzin w pracowni. W wypadku gdy uczestnik nie uprzedzi o swoim przyjściu, lub w innych uzasadnionych przypadkach (np. zagrożenie zakażenia COVID 19), Kierownik Pracowni może odmówić przyjęcia na te zajęcia lub przesunąć dzień odrabiania.

6. Odrabianie zajęć jest możliwe jedynie wtedy gdy uczestnik ma uregulowane czesne bieżące oraz czesne w okresie z którego pochodzi odrabiany materiał.

7. Wszelkie opuszczone zajęcia można nadrobić w terminie dwóch miesięcy kalendarzowych od zaistnienia nieobecności. W momencie przekroczenia tego terminu wszystkie nieobecności są automatycznie „anulowane" – nie ma możliwości ich odrobienia (poza szczególnymi przypadkami uzgodnionymi wcześniej).

8. W przypadku gdy uczestnik nie wniósł opłaty w terminie (czyli na pierwszych zajęciach czterotygodniowego okresu rozliczeniowego) otrzymuje przypomnienie w postaci stempla na swojej pracy i reguluje czesne niezwłocznie, przelewem na konto lub w pracowni w czasie zajęć innej grupy. W przypadku spóźnienia z płatnością przekraczającą 10-ty dzień miesiąca uczestnik ponosi dodatkową opłatę manipulacyjną – 10 zł (jeżeli uczestnik nie uczestniczy przez ten okres w zajęciach nie zmienia to sytuacji związanej z opłatami - czesne wnosi się wtedy w terminie na konto bankowe lub w kasie pracowni). Opłata manipulacyjna jest niewielka, natomiast wymagana zawsze gdy nastąpi wyżej opisana sytuacja. Gdy uczestnik nie uiścił czesnego do 10-tego dnia miesiąca (odmawiając i tym razem dokonania opłaty czesnego powiększonego o opłatę manipulacyjną) może nie być wpuszczony na salę, bez względu na to w jakim jest wieku i jak daleko mieszka. O terminie wniesienia płatności elektronicznej świadczy data przesłania potwierdzenia wpłaty na adres mailowy pracowni lub zaksięgowania środków na koncie.

9. Rodzice osób młodszych niż 16-lat zobowiązani są do wnikliwego śledzenia stanu opłat swojego dziecka. Wszelkie straty moralne wynikające z ew. wyproszenia z zajęć dziecka, które notorycznie zalega z opłatami czesne, są spowodowane opieszałością rodziców i leżą wyłącznie po ich stronie.

10. W przypadku notorycznych spóźnień w dokonywaniu wpłat czesne na konto pracowni (3 razy) kierownik pracowni poucza osobę, której to dotyczy oraz wyznacza możliwość dokonywania opłat jedynie gotówką w kasie pracowni.

11. Jeżeli uczestnik spóźnił się na zajęcia powyżej 15 minut – czeka na zakończenie korekty prac grupy i innych czynności organizacyjnych (np. wykładu), bez względu na to ile te czynności trwają – chyba, że Kierownik Pracowni postanowi inaczej.

12. W trakcie zajęć nie przeszkadzamy innym uczestnikom, rozmowy prowadzimy tak aby nie były uciążliwe. Gdy staną się uciążliwe osoba hałasująca jest upominana. Trzy upomnienia kończą się tygodniowym wykluczeniem z zajęć. W skrajnych przypadkach całkowitym wykluczeniem z zajęć i przepadkiem wykupionej wcześniej części miesiąca uczestnictwa.

13. Za rzeczy pozostawione w pracowni (na wieszakach, podłodze, w przedsionku, na oknie itd.) odpowiadają uczestnicy. MODUŁ KURS RYSUNKU Przemysław Ptaszyński nie odpowiada za rzeczy zgubione, pozostawione bądź skradzione na terenie pracowni.

14. Zajęcia w Naszej Pracowni są prowadzone przez firmę MODUŁ – KURS RYSUNKU Przemysław Ptaszyński, działającą jawnie i zgodnie z polskim prawem. Osoby traktujące nasze lekcje jak „korepetycje w szarej strefie" będą pouczane a w skrajnych przypadkach wykluczane z zajęć.

15. Opłata czesne w „ofercie ciągłej" – 290 zł – ma zastosowanie tylko w przypadku ciągłości wnoszonych opłat czesne w ramach roku szkolnego (miesiąc po miesiącu). Od momentu rozpoczęcia zajęć do zakończenia uczestnictwa lub roku szkolnego. W przypadku osoby przerywającej ciągłość pobierania nauki stosowane jest czesne 320 zł.

16. Proszę zwrócić uwagę, że płatność jest za przynależność do grupy i przeprowadzony proces edukacyjny (w danym okresie), a nie ilość zajęć. Opłata czesne jest stała, bez względu na ilość zajęć w danym, konkretnym miesiącu i niezależna od faktycznych obecności uczestnika.

17. Opłata 290 zł (lub inna opłata np. za zajęcia wakacyjne) wniesiona na pierwszych „ofertowych zajęciach" oraz późniejsze nigdy nie podlegają zwrotowi – uczestnik wniósł ją po odbyciu pierwszych zajęć oraz z wiedzą jaki jest regulamin uczestnictwa w zajęciach.

18. Firma MODUŁ KURS RYSUNKU Przemysław Ptaszyński nie ponosi odpowiedzialności za utracone zajęcia w okresach epidemii, pandemii, klęsk żywiołowych, zmian klimatycznych, nadmiernego promieniowania i innych podobnych zdarzeń, które są obecnie nie do przewidzenia. Pełnimy usługi zgodnie z panującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem. Pracownia otwarta jest zawsze zgodnie z panującym w danym okresie harmonogramem, o ile jej działalność nie zostanie zawieszona przez obowiązujące przepisy prawa RP. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem pracowni (telefon, E-mail lub media społecznościowe).

19. Firma MODUŁ KURS RYSUNKU Przemysław Ptaszyński nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe w wyniku wprowadzenia szczególnych obostrzeń związanych z zakwalifikowaniem Miasta st. Warszawy do strefy „żółtej", „czerwonej", w wypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego i innych ograniczeń państwowych.

20. Pogłoski, plotki, "zalecenia" czy też telewizyjne, ustne deklaracje nie stanowią powodu do całkowitego lub czasowego zamknięcia pracowni i roszczeń usługobiorców związanych z brakiem możliwości wykorzystania zajęć.

21. Pierwsze „ofertowe" zajęcia są płatne i wchodzą w skład pierwszego czterotygodniowego okresu nauki. Brak konieczności wnoszenia opłat za pierwsze zajęcia dotyczy tylko osób, które zrezygnowały w czasie pierwszych zajęć z dalszej nauki.

22. Czesne nie jest podzielne na ilość zajęć czy godzin, dotyczy okresu 4 tygodni uczestnictwa w zajęciach - w tym czasie można wykorzystać zakres godzinowy od 0 do 16-tu godz. w grupie normatywnej, zajęcia „wolne" oraz godziny zajęć dodatkowych wynikające z aktualnego harmonogramu. Fakt, że uczestnik nie stawił się w ciągu np. trzech czy czterech tygodni na zajęciach w pracowni stanowi jego wybór – nigdy nie przenosi to części lub całości opłaty na kolejny okres rozliczeniowy.

23. Czesne ma charakter ciągły w ramach całego okresu kiedy uczestnik pobiera naukę w MODUŁ KURS RYSUNKU. Nieobecność np. na pierwszych zajęciach kolejnego okresu nie odsuwa płatności czesne o ilość opuszczonych dni czy zajęć.

24. Istnieje możliwość jedno-miesięcznej przerwy w dokonywaniu płatności czesnego w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach np. pobyt w szpitalu, złamana ręki, zakażenia COVID 19 czy w innych ważnych przypadkach losowych. W przypadkach udokumentowanych przerwa nie wpływa na możliwość uczestnictwa w zajęciach „wolnych" i „nieodpłatnych dodatkowych".

25. W grupie zaawansowanej nie ma możliwości zawieszenia opłaty czesnego (wyjątkiem są uczestnicy deklarujący, że nie będą korzystali z nieodpłatnych zajęć dodatkowych i symulacji egzaminów).

26. W „nieodpłatnych zajęciach dodatkowych" mają prawo uczestniczyć osoby, które deklarują co najmniej 3 miesięczne uczestnictwo w zajęciach podstawowych i dokonują płatności czesne w terminie.

27. W przypadku przerwania uczestnictwa w zajęciach lub nieterminowego wnoszenia opłaty czesne uczestnik bezdyskusyjnie nie ma możliwości pobierania nauki w ramach wszelkich zajęć dodatkowych ustanowionych poza podstawowym programem 16 godz./4 tyg. Zajęcia wolne, dodatkowe i możliwość odrabiania materiału prowadzone są tylko dla uczestników mających uregulowaną bieżącą opłatę czesne w terminie.

28. Zajęcia „wolne" polegają na możliwości udostępnienia pracowni do działań własnych (rysunkowych) w godzinach jej otwarcia. Uczestnikiem zajęć „wolnych" można być wtedy gdy liczebność osób pobierających naukę w ramach zajęć podstawowych grupy na to pozwala. Na tych zajęciach nie ma przewidzianej opieki merytorycznej prowadzącego – nie jest ona jednak całkowicie wykluczona. Zajęcia wolne nie odbywają się w okresie pandemii COVID 19.

29. „Nieodpłatne zajęcia dodatkowe" polegają na udostępnieniu uczestnikom zajęć podstawowych przestrzeni pracowni oraz osoby prowadzącej do działań wynikających z problematyki tych zajęć. Kierownik pracowni może wstrzymać te zajęcia w dowolnym terminie, zakończyć ich bieg lub zmienić tematykę. Zajęcia dodatkowe mogą częściowo lub całkowicie nie odbywać się w okresie ograniczeń wynikających z przebiegu pandemii COVID 19.

30. UWAGA !!! Uczestnik, który chce otrzymać FAKTURĘ VAT, musi skutecznie poinformować o tym Kierownika Pracowni w ciągu 7 dni od dokonania opłaty (np. wysyłając wiadomość e-mail pod adres info@rysunek-architektura.pl). W przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej faktury VAT wysyłane są pocztą elektroniczną, chyba że uczestnik wyraźnie zażyczy sobie wydruku „na miejscu", w pracowni.