FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy mogę się zapisać na zajęcia (zarezerwować miejsce)?
Rezerwacji miejsca na zajęciach możesz dokonać w każdym momencie - z założeniem, że w interesującej Ciebie grupie są jeszcze wolne miejsca. Niemniej, jeżeli chcesz mieć wybór pomiędzy grupami (odbywającymi się w różnych terminach) warto jest się skontaktować jak najwcześniej, od razu kiedy się zdecydujesz.

2. W jaki sposób można zapisać się na zajęcia?
Rezerwacji miejsca w grupie można dokonać wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub wysyłając e-mail (zawierający imię+nazwisko+grupę docelową+nr telefonu kontaktowego) pod adres info@rysunek-architektura.pl lub telefonując pod nr 501 368 479 .

Ostatecznego zapisu dokonuje się bezpośrednio na zajęciach, pod koniec pierwszego spotkania, kiedy jesteś pewien/a, że chcesz uczyć się rysunku w "Module". Dopiero w momencie ostatecznego zapisu na listę, pod koniec pierwszej lekcji, wnosi się opłatę za pierwsze 4 tyg. nauki. Pierwsze zajęcia można więc traktować jako "ofertowe" - osoba, która nie decyduje się na dalsze uczestnictwo w zajęciach nie ponosi żadnych opłat.

3. Jak często odbywają się zajęcia?
Podstawowy program obejmuje 4 godziny zajęć tygodniowo, w wybranej przez Ciebie grupie, oraz godzinny wykład z historii architektury, sztuki i cywilizacji (dostępne są dwa terminy wykładów).
Dodatkowo otrzymujesz możliwość korzystania z 50 bezpłatnych godzin rysunku w tygodniu tzw. "wolne zajęcia", nieodpłatnych zajęciach dodatkowych (np. rysunek sztalugowy - model, malarstwo, żurnalowe, ilustracja czy flamaster) oraz możliwość uczestnictwa w prawie 100 godzinach bezpłatnych symulacji egzaminów. W skali roku szkonego otrzymujesz możliwość bezplatnego uczestnictwa w prawie 2000 dodatkowych, nieodpłatnych godzin zajęć.

4. Jakie są opłaty za zajęcia?
Opłata za zajęcia rysunkowe-normatywne to 280 zł/ 4 tygodnie (brutto). Opłaty rozliczane są od dnia kiedy uczestnik przystąpił do zajęć. Wykłady z historii architektury, "wolne zajęcia", nieodpłatne zajęcia dodatkowe, symulacje egzaminów WAPW oraz plenery polskie i zagraniczne są bezpłatnym dodatkiem dla uczestników zajęć rysunkowych.

5. Nie wiem czy się nadaje na takie zajęcia, czy jestem wystarczająco zdolny/a. Czy wszyscy uczniowie, którzy zaczynają naukę to geniusze rysunkowi?
Jeżeli wszedłeś/aś na naszą stronę internetową i myślisz o zapisaniu się na zajęcia, to jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo abyś był/a osobą, która ma zbyt małą motywację i zdolności plastyczne. Poziom osób uczestniczących w zajęciach grup początkujących jest bardzo podobny, wszystko zależy więc od twoich motywacji, chęci i zaangażowania. Naukę zaczynamy od podstaw i nie wymagamy przygotowania plastycznego!!!
TWOJE PIERWSZE ZAJĘCIA
OPINIE O NAS

Materiały plastyczne na twoje pierwsze zajęcia

Brystol 50/70 cm - 4 do 6 szt.

Ołówki 2b i 3b - po 2 szt. (Faber Castel lub Koch-i-noir)

Temperówka ze zbiorniczkiem

Gumka biała

Gumka chlebowa

Przygotowujemy kandydatów na wyższe uczelnie, wymienione poniżej:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej - statystyczna skuteczność ok. 80%

Wydział Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa - skuteczność bliska 100 %

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej - skuteczność ok. 90 %

Wydział Architektury Politechniki Gliwickiej - skuteczność ok. 90%

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Wydział Architektury Politechniki Lubelskiej

Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydziały Architektury za granicą - skuteczność bliska 100%

Wydziały Architektury Wnętrz w całym kraju.

PJATK (Szkoła Polsko-Japońska) - skuteczność bliska 100%

Pomocniczo:

Wydziały Wzrornictwa Przemysłowego w całym kraju

Wydziały Sztuki Nowych Mediów w całym kraju oraz na PJWSTK (Szkoła Polsko-Japońska)

Wydziały projektowania mody

Egzaminy do liceów plastycznych (m.in. Liceum przy ul. Smoczej w Warszawie, PJWSTK)

Regulamin uczestnictwa w zajęciach rysunkowych

1. KAŻDY UCZESTNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM PRACOWNI.

2. Każdy uczestnik zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODUŁ KURS RYSUNKU wyraża swoją akceptację dla zapisów niniejszego regulaminu.

3. Uczestnik ma zawsze prawo do rzetelnej pomocy w trakcie zajęć. W przypadku ewentualnych nieporozumień zwracamy się z problemem bezpośrednio do Kierownika Pracowni – Przemysława Ptaszyńskiego.

4. Każdy uczestnik zajęć w roku szkolnym (okres od września do czerwca) reguluje czesne (280 zł) co 4 zajęcia swojej grupy, które się odbyły, bez względu czy w nich uczestniczył czy też nie – opłaty w roku szkolnym odpowiadają miesiącom kalendarzowym. Wyjątkiem są zajęcia w okresie lipca i sierpnia (wakacyjne), które są płatne w/g aktualnie obowiązującej oferty.

5. Opuszczone zajęcia zawsze można odrobić z inną grupą. Możliwość odrabiania opuszczonych zajęć nie należy jednak traktować jako sytuacji stałej oraz rozliczać te zajęcia "co do minuty". Odrabianie ma na celu odpracowanie straconego materiału a nie „wyrobienie" odpowiedniej ilości godzin w pracowni. W wypadku gdy uczestnik nie uprzedzi o swoim przyjściu, lub w innych uzasadnionych przypadkach, Kierownik Pracowni może odmówić przyjęcia na zajęcia lub przesunąć dzień odrabiania.

6. Odrabianie zajęć jest możliwe jedynie wtedy gdy uczestnik ma już uregulowane czesne bieżące oraz czesne w okresie z którego pochodzi odrabiany materiał.

7. Wszelkie opuszczone zajęcia można nadrobić w terminie dwóch miesięcy kalendarzowych od zaistnienia nieobecności. W momencie przekroczenia tego terminu wszystkie nieobecności są automatycznie anulowane – nie ma możliwości ich odrobienia (poza szczególnymi przypadkami uzgodnionymi wcześniej).

8. W przypadku gdy uczestnik nie wniósł opłaty w terminie (czyli na pierwszych zajęciach czterotygodniowego okresu rozliczeniowego) otrzymuje przypomnienie w postaci stempla na swojej pracy i reguluje czesne niezwłocznie, przelewem na konto lub w pracowni w czasie zajęć innej grupy. W przypadku 7-mio dniowego spóźnienia z płatnością (i więcej) uczestnik ponosi dodatkową opłatę manipulacyjną – 50 zł (jeżeli uczestnik nie uczestniczy przez ten okres w zajęciach nie zmienia to sytuacji związanej z opłatami - czesne wnosi się wtedy w terminie na konto bankowe lub w kasie pracowni). Gdy uczestnik nie uiścił czesnego do 14-tego dnia okresu rozliczeniowego (odmawiając dokonania opłaty czesnego powiększonego o opłatę manipulacyjną) BEZWZGLĘDNIE nie jest wpuszczany na salę, bez względu na to w jakim jest wieku i jak daleko mieszka.

9. Rodzice osób młodszych niż 16-lat zobowiązani są do wnikliwego śledzenia stanu opłat swojego dziecka. Wszelkie straty moralne wynikające z wyproszenia z zajęć dziecka, które zalega z opłatami czesne ponad 14–dni, są spowodowane opieszałością rodziców i leżą po ich stronie.

10. Jeżeli uczestnik spóźnił się na zajęcia powyżej 15 minut – czeka na zakończenie korekty prac grupy i innych czynności organizacyjnych (np. Wykładu), bez względu na to ile one trwają – chyba, że Kierownik Pracowni postanowi inaczej.

11. W trakcie zajęć nie przeszkadzamy innym uczestnikom, rozmowy prowadzimy tak aby nie były uciążliwe. Gdy staną się uciążliwe osoba hałasująca jest upominana. Trzy upomnienia kończą się miesięcznym wykluczeniem z wszelkich dodatkowych zajęć, plenerów i wykładów.

12. Za rzeczy pozostawione w pracowni (na wieszakach, podłodze, w przedsionku, na oknie itd.) odpowiadają uczestnicy. MODUŁ KURS RYSUNKU Przemysław Ptaszyński nie odpowiada za rzeczy zgubione, pozostawione bądź skradzione na terenie pracowni.

13. Zajęcia w Naszej Pracowni są prowadzone przez firmę MODUŁ – KURS RYSUNKU Przemysław Ptaszyński, działającą jawnie i zgodnie z literą prawa. Osoby traktujące nasze lekcje jak „korepetycje w szarej strefie" będą pouczane a w skrajnych przypadkach wykluczane z zajęć.

14. Wysokość czesnego w „ofercie ciągłej" – 280 zł ma zastosowanie tylko w przypadku ciągłości wnoszonych opłat w ramach roku szkolnego (w każdym miesiącu), od momentu rozpoczęcia zajęć do końca tego roku szkolnego. W przypadku osoby przerywającej ciągłość pobierania nauki stosowane jest czesne w wysokości 350 zł.

15. Opłata 280 zł (lub inna opłata za zajęcia wakacyjne) wniesiona na pierwszych „ofertowych zajęciach" oraz późniejsze nigdy nie podlegają zwrotowi – uczestnik wniósł ją po odbyciu pierwszych zajęć oraz z wiedzą jaki jest regulamin uczestnictwa w zajęciach.

16. Pierwsze „ofertowe" zajęcia są płątne i wchodzą w skład pierwszego czterotygodniowego okresu nauki. Brak opłat za pierwsze zajęcia dotyczy tylko osób, które zrezygnowały w czasie pierwszych zajęć z dalszej nauki. Pierwsze ofertowe zajęcia realizowane są tylko raz dla jednej osoby – osoba, która nie stawiła się na umówionych zajęciach (lub rezygnująca z dalszej nauki) przychodząc na kolejną lekcję dokonuje płatności czesne przed rozpoczęciem zajęć.

17. Czesne nie jest podzielne na ilość zajęć czy godzin, dotyczy okresu 4 tygodni (mięsiąca) uczestnictwa w zajęciach- w tym czasie można wykorzystać zakres godzinowy od 0 do 16-tu godz. w swojej grupie oraz godziny zajęć dodatkowych wynikające z aktualnego harmonogramu. Fakt, że uczestnik nie stawił się w ciągu np. trzech czy czterech tygodni na zajęciach w pracowni nigdy nie przenosi części lub całości opłaty na kolejny okres rozliczeniowy.

18. W „nieodpłatnych zajęciach dodatkowych" mają prawo uczestniczyć osoby, które zakończyły już 2-gi miesiąc nauki (lub deklarują co najmniej 3 miesięczne uczestnictwo w zajęciach) podstawowych i dokonują płatności czesne w terminie.

19. W przypadku przerwania uczestnictwa w zajęciach lub nieterminowego wnoszenia opłaty czesne uczestnik nie ma możliwości pobierania nauki w ramach wszelkich zajęć dodatkowych ustnowionych poza podstawowym programem 16 godz./4 tyg.

20. Zajęcia „wolne" polegają na możliwości udostępnienia pracowni do działąń własnych (rysunkowych) - środa, czwartek i piątek w godz. 12-16 . Uczestnikiem zajęć „wolnych" można być także wtedy gdy liczebność osób pobierających naukę w ramach zajęć podstawowych grupy na to pozwala. Na tych zajęciach nie ma przewidzianej opieki marytorycznej prowadzącego – nie jest ona jednak całkowicie wykluczona. Zajęcia wolne są przeznaczone tylko dla uczestników mających uregulowaną bieżącą opłatę czesne.

21. „Nieodpłatne zajęcia dodatkowe" polegają na udostępnieniu uczestnikom zajęć podstawowych przestrzeni pracowni oraz osoby prowadzącej do działań wynikających z problematyki tych zajęć. Kierownik pracowni może wstrzymać te zajęcia w dowolnym terminie, zakończyć ich bieg lub zmienić tematykę.

22. UWAGA !!! Uczestnik, który chce otrzymać FAKTURĘ VAT, musi skutecznie poinformować o tym Kierownika Pracowni w ciągu 7 dni od dokonania opłaty (np. wysyłając wiadomość e-mail pod adres info@rysunek-architektura.pl). W przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej faktury VAT wysyłane są pocztą elektroniczną, chyba że uczestnik wyraźnie zażyczy sobie wydruku „na miejscu", w pracowni.