FAQ - najczęściej zadawane pytania

UWAGA !!! Bardzo ważnym jest dla nas Wasze bezpieczeństwo. Pracownię przygotowaliśmy usuwając co drugie miejsce siedzące. Jednocześnie zamontowaliśmy w każdym pomieszczeniu podajnik na płyn do dezynfekcji. Jednocześnie posiadamy zupełnie oddzieloną salę dla osób z "obciążeniami", które szczególnie obawiają się kontaktu z innymi. Na bieżąco dezynfekujemy wszystkie powierzchnie. Dodatkowym naszym atutem jest fakt, że podwórzu naszej kamienicy jest ogród ok. 2000 m.2 - będziemy go wykorzystywać do bezpiecznej pracy plenerowej. 

1. Kiedy mogę się zapisać na zajęcia (zarezerwować miejsce)?
Rezerwacji miejsca na zajęciach możesz dokonać w każdym momencie - z założeniem, że w interesującej Ciebie grupie są jeszcze wolne miejsca. Niemniej, jeżeli chcesz mieć wybór pomiędzy grupami (odbywającymi się w różnych terminach) warto jest się skontaktować jak najwcześniej, od razu kiedy się zdecydujesz.

2. W jaki sposób można zapisać się na zajęcia?
Rezerwacji miejsca w grupie można dokonać wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub wysyłając e-mail (zawierający imię+nazwisko+grupę docelową+nr telefonu kontaktowego) pod adres info@rysunek-architektura.pl lub telefonując pod nr 501 368 479 .

Ostatecznego zapisu dokonuje się bezpośrednio na zajęciach, pod koniec pierwszego spotkania, kiedy jesteś pewien/a, że chcesz uczyć się rysunku w "Module". Dopiero w momencie ostatecznego zapisu na listę, pod koniec pierwszej lekcji, wnosi się opłatę za pierwsze 4 tyg. nauki. Pierwsze zajęcia można więc traktować jako "ofertowe" - osoba, która nie decyduje się na dalsze uczestnictwo w zajęciach nie ponosi żadnych opłat.

3. Jak często odbywają się zajęcia?
Podstawowy program obejmuje 4 godziny zajęć tygodniowo, w wybranej przez Ciebie grupie, oraz godzinny wykład z historii architektury, sztuki i cywilizacji (dostępne są dwa terminy wykładów).
Dodatkowo otrzymujesz możliwość korzystania z 50 bezpłatnych godzin rysunku w tygodniu tzw. "wolne zajęcia", nieodpłatnych zajęciach dodatkowych (np. rysunek sztalugowy - model, malarstwo, żurnalowe, ilustracja czy flamaster) oraz możliwość uczestnictwa w prawie 100 godzinach bezpłatnych symulacji egzaminów. W skali roku szkonego otrzymujesz możliwość bezplatnego uczestnictwa w prawie 2000 dodatkowych, nieodpłatnych godzin zajęć.

4. Jakie są opłaty za zajęcia?
Opłata za zajęcia rysunkowe-normatywne to 290 zł/ 4 tygodnie (brutto). Opłaty rozliczane są od dnia kiedy uczestnik przystąpił do zajęć. Wykłady z historii architektury, "wolne zajęcia", nieodpłatne zajęcia dodatkowe, symulacje egzaminów WAPW oraz plenery polskie i zagraniczne są bezpłatnym dodatkiem dla uczestników zajęć rysunkowych.

5. Nie wiem czy się nadaje na takie zajęcia, czy jestem wystarczająco zdolny/a. Czy wszyscy uczniowie, którzy zaczynają naukę to geniusze rysunkowi?
Jeżeli wszedłeś/aś na naszą stronę internetową i myślisz o zapisaniu się na zajęcia, to jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo abyś był/a osobą, która ma zbyt małą motywację i zdolności plastyczne. Poziom osób uczestniczących w zajęciach grup początkujących jest bardzo podobny, wszystko zależy więc od twoich motywacji, chęci i zaangażowania. Naukę zaczynamy od podstaw i nie wymagamy przygotowania plastycznego!!!
TWOJE PIERWSZE ZAJĘCIA
OPINIE O NAS

Materiały plastyczne na twoje pierwsze zajęcia

Brystol 50/70 cm - 4 do 6 szt.

Ołówki 2b i 3b - po 2 szt. (Faber Castel lub Koch-i-noir)

Temperówka ze zbiorniczkiem

Gumka biała

Gumka chlebowa

Przygotowujemy kandydatów na wyższe uczelnie, wymienione poniżej:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej - statystyczna skuteczność ok. 80%

Wydział Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa - skuteczność bliska 100 %

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej - skuteczność ok. 90 %

Wydział Architektury Politechniki Gliwickiej - skuteczność ok. 90%

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Wydział Architektury Politechniki Lubelskiej

Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydziały Architektury za granicą - skuteczność bliska 100%

Wydziały Architektury Wnętrz w całym kraju.

PJATK (Szkoła Polsko-Japońska) - skuteczność bliska 100%

Pomocniczo:

Wydziały Wzrornictwa Przemysłowego w całym kraju

Wydziały Sztuki Nowych Mediów w całym kraju oraz na PJWSTK (Szkoła Polsko-Japońska)

Wydziały projektowania mody

Egzaminy do liceów plastycznych (m.in. Liceum przy ul. Smoczej w Warszawie, PJWSTK)

Regulamin uczestnictwa w zajęciach rysunkowych

1. KAŻDY UCZESTNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM PRACOWNI.

2. Każdy uczestnik zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODUŁ KURS RYSUNKU wyraża swoją akceptację dla zapisów niniejszego regulaminu.

3. Uczestnik ma zawsze prawo do rzetelnej pomocy w trakcie zajęć. W przypadku ewentualnych nieporozumień zwracamy się z problemem bezpośrednio do Kierownika Pracowni – Przemysława Ptaszyńskiego.

4. Każdy uczestnik zajęć w roku szkolnym (okres od września do czerwca) reguluje czesne (290 zł) co 4 zajęcia swojej grupy, te które się odbyły, bez względu czy w nich uczestniczył czy też nie – opłaty w roku szkolnym odpowiadają miesiącom kalendarzowym. Wyjątkiem są zajęcia w okresie lipca i sierpnia (wakacyjne), które są płatne w/g aktualnie obowiązującej oferty.

5. Opuszczone zajęcia zawsze można odrobić z inną grupą. Możliwość odrabiania opuszczonych zajęć nie należy jednak traktować jako sytuację stałą oraz rozliczać tych zajęć co do minuty. Odrabianie ma na celu odpracowanie straconego materiału a nie „wyrobienie" odpowiedniej ilości godzin w pracowni. W wypadku gdy uczestnik nie uprzedzi o swoim przyjściu, lub w innych uzasadnionych przypadkach, Kierownik Pracowni może odmówić przyjęcia na te zajęcia lub przesunąć dzień odrabiania.

6. Odrabianie zajęć jest możliwe jedynie wtedy gdy uczestnik ma uregulowane czesne bieżące oraz czesne w okresie z którego pochodzi odrabiany materiał.

7. Wszelkie opuszczone zajęcia można nadrobić w terminie dwóch miesięcy kalendarzowych od zaistnienia nieobecności. W momencie przekroczenia tego terminu wszystkie nieobecności są automatycznie „anulowane" – nie ma możliwości ich odrobienia (poza szczególnymi przypadkami uzgodnionymi wcześniej).

8. W przypadku gdy uczestnik nie wniósł opłaty w terminie (czyli na pierwszych zajęciach czterotygodniowego okresu rozliczeniowego) otrzymuje przypomnienie w postaci stempla na swojej pracy i reguluje czesne niezwłocznie, przelewem na konto lub w pracowni w czasie zajęć innej grupy. W przypadku spóźnienia z płatnością przekraczającą 10-ty dzień miesiąca uczestnik ponosi dodatkową opłatę manipulacyjną – 10 zł (jeżeli uczestnik nie uczestniczy przez ten okres w zajęciach nie zmienia to sytuacji związanej z opłatami - czesne wnosi się wtedy w terminie na konto bankowe lub w kasie pracowni). Opłata manipulacyjna jest niewielka, natomiast wymagana zawsze gdy nastąpi wyżej opisana sytuacja. Gdy uczestnik nie uiścił czesnego do 10-tego dnia miesiąca (odmawiając i tym razem dokonania opłaty czesnego powiększonego o opłatę manipulacyjną) może nie być wpuszczony na salę, bez względu na to w jakim jest wieku i jak daleko mieszka. O terminie wniesienia płątności elektronicznej świadczy data przesłania potwierdzenia wpłaty na adres mailowy pracowni lub zaksięgowania środków na koncie.

9. Rodzice osób młodszych niż 16-lat zobowiązani są do wnikliwego śledzenia stanu opłat swojego dziecka. Wszelkie straty moralne wynikające z ew. wyproszenia z zajęć dziecka, które notorycznie zalega z opłatami czesne, są spowodowane opieszałością rodziców i leżą wyłącznie po ich stronie.

10. W przypadku notorycznych spóźnień w dokonywaniu wpłat czesne na konto pracowni (3 razy) kierownik pracowni poucza osobę, której to dotyczy oraz wyznacza możliwość dokonywania opłat jedynie gotówką w kasie pracowni.

11. Jeżeli uczestnik spóźnił się na zajęcia powyżej 15 minut – czeka na zakończenie korekty prac grupy i innych czynności organizacyjnych (np. Wykładu), bez względu na to ile te czynności trwają – chyba, że Kierownik Pracowni postanowi inaczej.

12. W trakcie zajęć nie przeszkadzamy innym uczestnikom, rozmowy prowadzimy tak aby nie były uciążliwe. Gdy staną się uciążliwe osoba hałasująca jest upominana. Trzy upomnienia kończą się miesięcznym wykluczeniem z wszelkich dodatkowych zajęć, plenerów i wykładów.

13. Za rzeczy pozostawione w pracowni (na wieszakach, podłodze, w przedsionku, na oknie itd.) odpowiadają uczestnicy. MODUŁ KURS RYSUNKU Przemysław Ptaszyński nie odpowiada za rzeczy zgubione, pozostawione bądź skradzione na terenie pracowni.

14. Zajęcia w Naszej Pracowni są prowadzone przez firmę MODUŁ – KURS RYSUNKU Przemysław Ptaszyński, działającą jawnie i zgodnie z literą prawa. Osoby traktujące nasze lekcje jak „korepetycje w szarej strefie" będą pouczane a w skrajnych przypadkach wykluczane z zajęć.

15. Opłata czesne w „ofercie ciągłej" – 290 zł – ma zsatosowanie tylko w przypadku ciągłości wnoszonych opłat czesne w ramach roku szkolnego (miesiąc po miesiącu). Od momentu rozpoczęcia zajęć do zakończenia uczestnictwa lub roku szkolnego. W przypadku osoby przerywającej ciągłość pobierania nauki stosowane jest czesne 320 zł.

16. Proszę zwrócić uwagę, że płatność jest za przynależność do grupy i przeprowadzony proces edukacyjny (w danym okresie), a nie ilość zajęć. Opłata czesne jest stała, bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu i niezależna od faktycznych obecności uczestnika.

17. Opłata 290 zł (lub inna opłata np. za zajęcia wakacyjne) wniesiona na pierwszych „ofertowych zajęciach" oraz późniejsze nigdy nie podlegają zwrotowi – uczestnik wniósł ją po odbyciu pierwszych zajęć oraz z wiedzą jaki jest regulamin uczestnictwa w zajęciach.

18. Firma MODUŁ KURS RYSUNKU Przemysław Ptaszyński nie ponosi odpowiedzialności za utracone zajęcia w okresach epidemii, pandemii, klęsk żywiołowych, zmian klimatycznych, nadmiernego zanieczyszczenia powietrza, promieniowania i innych podobnych zdarzeń, które są obecnie niemożliwe do przewidzenia. Pełnimy usługi zgodnie z panującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem. Pracownia otwarta jest zawsze zgodnie z panującym w danym okresie harmonogramem, o ile jej działalność nie zostanie zawieszona przez obowiązujące przepisy prawa RP. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem pracowni (telefon, E-mail lub media społecznościowe)

19. Pogłoski, plotki, "zalecenia" czy też telewizyjne, ustne deklaracje nie stanowią powodu do całkowitego lub czasowego zamknięcia pracowni i roszczeń usługobiorców związanych z brakiem możliwości wykorzystania zajęć. 

20. Pierwsze „ofertowe" zajęcia są płatne i wchodzą w skład pierwszego czterotygodniowego okresu nauki. Brak konieczności wnoszenia opłat za pierwsze zajęcia dotyczy tylko osób, które zrezygnowały w czasie pierwszych zajęć z dalszej nauki.

21. Czesne nie jest podzielne na ilość zajęć czy godzin, dotyczy okresu 4 tygodni uczestnictwa w zajęciach - w tym czasie można wykorzystać zakres godzinowy od 0 do 16-tu godz. w grupie normatywnej, zajęcia „wolne" oraz godziny zajęć dodatkowych wynikające z aktualnego harmonogramu. Fakt, że uczestnik nie stawił się w ciągu np. trzech czy czterech tygodni na zajęciach w pracowni stanowi jego wybór – nigdy nie przenosi to części lub całości opłaty na kolejny okres rozliczeniowy.

22. Czesne ma charakter ciągły w ramach całego okresu kiedy uczestnik pobiera naukę w MODUŁ KURS RYSUNKU. Nieobecność np. na pierwszych zajęciach kolejnego okresu nie odsuwa płatności czesne o ilość opuszczonych dni czy zajęć.

23. Istnieje możliwość jedno-miesięcznej przerwy w dokonywaniu płatności czesnego w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach np. pobyt w szpitalu, złamana ręki czy w innych ważnych przypadkach losowych. W przypadkach udokumentowanych przerwa nie wpływa na możliwość uczestnictwa w zajęciach „wolnych" i „nieodpłatnych dodatkowych".

24. W grupie zaawansowanej nie ma możliwości zawieszenia opłaty czesnego (wyjątkiem są uczestnicy deklarujący, że nie będą korzystali z nieodpłatnych zajęć dodatkowych i symulacji egzaminów).

25. W „nieodpłatnych zajęciach dodatkowych" mają prawo uczestniczyć osoby, które deklarują co najmniej 3 miesięczne uczestnictwo w zajęciach podstawowych i dokonują płatności czesne w terminie.

26. W przypadku przerwania uczestnictwa w zajęciach lub nieterminowego wnoszenia opłaty czesne uczestnik bezdyskusyjnie nie ma możliwości pobierania nauki w ramach wszelkich zajęć dodatkowych ustanowionych poza podstawowym programem 16 godz./4 tyg.

25. Zajęcia „wolne" polegają na możliwości udostępnienia pracowni do działań własnych (rysunkowych) w godzinach jej otwarcia. Uczestnikiem zajęć „wolnych" można być wtedy gdy liczebność osób pobierających naukę w ramach zajęć podstawowych grupy na to pozwala. Na tych zajęciach nie ma przewidzianej opieki merytorycznej prowadzącego – nie jest ona jednak całkowicie wykluczona.

27. Zajęcia wolne, dodatkowe i możliwość odrabiania materiału prowadzone są tylko dla uczestników mających uregulowaną bieżącą opłatę czesne w terminie.

28. „Nieodpłatne zajęcia dodatkowe" polegają na udostępnieniu uczestnikom zajęć podstawowych przestrzeni pracowni oraz osoby prowadzącej do działań wynikających z problematyki tych zajęć. Kierownik pracowni może wstrzymać te zajęcia w dowolnym terminie, zakończyć ich bieg lub zmienić tematykę.

29. UWAGA !!! Uczestnik, który chce otrzymać FAKTURĘ VAT, musi skutecznie poinformować o tym Kierownika Pracowni w ciągu 7 dni od dokonania opłaty (np. wysyłając wiadomość e-mail pod adres info@rysunek-architektura.pl). W przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej faktury VAT wysyłane są pocztą elektroniczną, chyba że uczestnik wyraźnie zażyczy sobie wydruku „na miejscu", w pracowni.